goBack Welcome to Legacy Partners Insurance! clickToCall
Legacy videosLegacy Partners Insurance & Financial Services Inc. invites you and your children to participate in an unforgettable event, which will give your children an opportunity to meet with the Wild Kingdom of Mutual of Omaha.

If you have $ 70.000 or more in Government Student loans, then attend the free seminar organized by Legacy Partners Insurance & Financial Services on September 15 at 7 pm at the Beverly Hills Montage Hotel. Learn how to reduce your loan payments. Please RSVP as soon as possible as places are limited. Call us: 1.877.406.7222 E-mail us: info@myagentla.com

Եթե դուք ունեք 70.000 դոլարից ավել Government Student Loan-եր, ապա սեպտեմբերի 15-ին ժամը 7-ին Beverly Hills Montage Hotel-ում մասնակցեք Legacy Partners Insurance & Financial Service-ի անվճար սեմինարին։ Տեղեկացե՛ք ինչպես նվազեցնել ձեր վարկերի վճարումները։ Շտապե՛ք զանգահարել։ Call: 1.877.406.7222 ;E-mail: info@myagentla.comthink about your expenses, what is more valuable for you?Learn about the difference between true ownership and financed wealth. Preserving wealth with pennies on a dollar in case of the unexpected striking. www.myagentla.com 855-966-6884

What is your financial value and the value of each of your family member? What affect will the loss of your financial contribution have on your family if you no longer are alive? Find your answers here.

          
1.818.799.2222
1101N Pacific Ave, #303, Glendale, California, 91202, United States
Switch to desktop site
sc